#16281

Anders
Deltager

At skrive at området bliver goldt, iltfattigt og fisketomt, det er forkert. Havbunden fremstår langt fra naturlig, men mere varieret end en flad sandbund, hvilket alt andet i følge den biologiske lærebog skal give et mere varieret dyreliv. Om det så rent faktisk giver et mere eller et mindre varieret dyreliv – om arter der ikke kan lide omvæltninger presses ud af områderne i stort omfang, det ved jeg ikke.

Rapporten du linker til, dirkete modsiger den opfattelse af situationen (i al fald den første del).

Der beskrives 4 forskellige substrattyper (skamløs kopiering fra rapporten):

“Substrattype 1 (sand) udgør ca. 67 % af bunden. I selve ansøgningsområdet udgør 1 ca. 65 % og i sikkerhedszonen ca. 68 %.”

“Substrattype 2 (Sand, grus, småsten og enkelte større sten), som er den næst mest dominerende substrattype, dækkende ca. 16 % af undersøgelsesområdet. I ansøgningsområdet udgør type 2 ca. 8 % og i sikkerhedszonen ca. 22 %. Substrattype 2 er mest dominerende i den nordlige del af ansøgningsområdet og den nordlige sikkerhedszone.”

“Substrattype 3, (Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten dækkende 10-25 %) er kun meget sparsomt udbredt i undersøgelsesområdet – og udgør således kun ca. 1 %. Type 3 er ligeligt fordelt i både ansøgningsområdet og i sikkerhedszonen og typisk som mindre afgrænsede områder.”

“Substrattype 4 (Stenede områder og stenrev med 25-100 % af større sten) stenrev er kun registreret to steder i den vestlige sikkerhedszone og udgør her ca. 0,1 % af arealet. De to små afgrænsede områder ligger i tilknytning til gamle stiksugehuller og vurderes til at være skyllebanker.”

Ergo, har sundsfiskerne ret når de påstår at bunden i indvindingområdet er gold og øde.

Hvad angår bundfaunaen (den skamløse kopiering forsætter):

“Som helhed kan naturtypen i tilknytning til substrattype 1 betegnes som artsfattig og domineret af almindeligt forekommende arter som blåmuslinger og sandorm (note: der blev fundet enkelte fladfisk).”

“Som helhed kan naturtypen i tilknytning til substrattype 2 betegnes som artsfattig og domineret af almindeligt forekommende faunaarter og makroalger (note: der blev fundet enkelte kutlinger).”

“Overordnet set adskiller naturtype 3 sig ikke fra naturtype 2 i relation til den forekommende fauna og makroalger. Naturtypen må betegnes som artsfattig og domineret af helt almindeligt forekommende faunaarter og makroalger (note: her blev der fundet enkelte skrubber).”

“Der blev registreret lidt blåmuslinger på stenene, samt enkelte strandkrabber.
Naturtype 4 adskiller sig fra de øvrige naturtyper – dels ved den langt højere dækningsgrad af sten, selvom de er opstået som følge af råstofindvinding, og dels ved det flerlagede makroalgesamfund – formegentlig også på grund af den lave vanddybde. Naturtypen bærer tilsyneladende ikke præg af den indvinding der pågår i umiddelbar nærhed af de gamle skyllebanker(note: udgør under 0.1% af det samlede bundareal, og var kun at finde i sikkerhedszonen).”

Sundsfiskerne har alså ret, når de påstår, at området er fisketomt (det er i al fald fattigt på fisk).

Jeg kan dog intet finde om iltsvind i området (har dog heller ikke læst hele rapporten).